Sažeci

KNJIGA SAŽETAKA 2024.

Svi sažetci koji su prijavljeni za 5. međunarodni kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane bit će dostupni u Knjizi sažetaka koja će biti objavljena u studenom 2024.

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA

1. listopada 2024.

ROK ZA PRIHVAĆANJE SAŽETAKA

15. listopada 2024.

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor.

Sažetke je potrebno napisati kao jedinstveni odlomak s najviše 250 riječi, na engleskom jeziku.

Sadržaj sažetka: cilj istraživanja, podaci o predmetu istraživanja (ispitanici/laboratorijske životinje), opis korištenih metoda i postupaka, glavni rezultati i najvažniji zaključci.

Ispod sažetka potrebno je navesti popis od 5 ključnih pojmova koji služe za indeksiranje i pretragu. Ne ponavljajte ključne riječi sadržane u naslovu rukopisa, već izaberite pojmove koji najbolje odražavaju sadržaj cjelokupnoga članka i znanstvenoga područja; ključne riječi trebaju biti navedene abecednim redom i odvojene točka-zarezima.

Originalni sažetci bit će lektorirani.

Glavni autor mora osigurati da su svi koautori upoznati sa sadržajem sažetka prije njegovog slanja, kao i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

Ukoliko su koautori iz različitih ustanova, iza inicijala imena koautora potrebno je navesti broj koji će odgovarati broju ustanove, primjerice: Horvat I1, Tomic L2, Kovac M2 (veliko početno slovo u prezimenu, ostalo mala slova + veliko slovo inicijala imena bez točke).

Jedan autor može imati najviše DVA sažetka koje prezentira.

Prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen.

Prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u Knjizi sažetaka.

Znanstveni odbor kongresa zadržava pravo da, u slučaju velikog broja pristiglih sažetaka za usmeno izlaganje, pojedine sažetke prihvati u obliku poster prezentacija, o čemu će autori biti pravovremeno obaviješteni.

UPUTE ZA SLANJE SAŽETAKA

Sve sažetke potrebno je poslati isključivo putem online obrasca, koji se nalazi u nastavku. Molimo Vas da ne prijavljujete više kopija istog sažetka.

Nakon prijave, dobit ćete potvrdu da je Vaš sažetak proslijeđen na ocjenu zajedno s brojem sažetka koji će mu biti dodijeljen. Molimo Vas sačuvajte taj broj i pozovite se na njega u korespondenciji vezanoj uz sažetak.

Svi autori koji žele svoje radove objaviti u cijelosti, mogu ih objaviti u posebnom izdanju časopisa Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. Detalji o časopisu i dosadašnjim posebnim izdanjima u kojima su objavljeni sažeci prethodnih kongresa vidljivi su na poveznicama:
https://hrcak.srce.hr/file/413913 (2022.), https://hrcak.srce.hr/file/358484 (2020.), https://hrcak.srce.hr/file/317815 (2018.) i https://hrcak.srce.hr/file/284187 (2017.)

UPUTE ZA PREDAVAČE

USMENO IZLAGANJE

Plenarna predavanja: 30 minuta.

Uvodno predavanje po sekciji: 20 minuta.

Usmena izlaganja: 15 minuta.

Rasprava: 15 minuta nakon svake sekcije.

Jezik za usmena izlaganja: hrvatski ili engleski.

UPUTE ZA IZRADU PREZENTACIJA

Prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu.

Jezik na prezentacijskim slajdovima: isključivo engleski.

Video zapise potrebno je komprimirati.

PPT predložak: Preuzmite PowerPoint Template

PREPORUKE

Izbjegavajte pisanje velikim slovima.

Izbjegavajte pisanje crvenim slovima.

Izbjegavajte pune rečenice, natuknice su dovoljne (4-5 po slajdu).

Broj slajdova: 1-2 po minuti.

 

SNIMLJENA PREDAVANJA ZA PREDAVAČE KOJI NEĆE BITI U MOGUĆNOSTI SUDJELOVATI UŽIVO

Predavač može sam snimiti svoje predavanje i poslati ga na e-mail: foodsq2024@tridea.hr.

PREDAVANJE UŽIVO

Predavač može održati svoju prezentaciju uživo kroz virtualnu platformu, u svom terminu predavanja. U tom slučaju može se dogovoriti prethodna tehnička provjera koju će provesti tehnički organizator u suradnji s predavačem, kontakt: foodsq2024@tridea.hr.

VAŽNO: Bez obzira na način prezentacije, predavači trebaju sudjelovati u cijelom tijeku sekcije u kojoj imaju predavanje, kao i u raspravi uživo na kraju sekcije.

UPUTE ZA IZRADU POSTERA:

Postere je potrebno izraditi na engleskom jeziku.

Dopušten je samo jedan poster po sažetku.

Postere je potrebno isprintati u veličini A0 (1189 x 841 mm)

NAGRADA ZA NAJBOLJI POSTER

Ocjenjivački sud nagradit će autora najboljeg postera. Nagrada je besplatna kotizacija za sljedeći kongres FOODSQ 2026.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez plaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).